انتقال لوله های نفت و گاز

استفاده از ژئوتکستایل در دفن سریع لوله های انتقال نفت و گاز باعث پیشگیری از تخریب لوله های مربوطه شده و ضمن پیشگیری از شناوری لوله های مسیر و سرعت عمل چشمگیر اجرا درکاهش هزینه ها نقش به سزایی دارد