بازسازی آزادراه تهران – قم

تس

توضیحات

نام پروژه : بازسازي آزادراه تهران – قم
كارفرما : اداره راه و ترابري استان قم
مجري : شركت بهساز نسج
سال اجرا : ۱۳۸۵
كاربرد : روكش آسفالت 
ميزان مصالح بكاررفته : ۲٫۰۰۰ مترمربع

پروژه های مرتبط

مسیر سیرجان - بردسیر
تسلیح روکش آسفالت
روکش خیابان کریم خان تبریز