بهسازي مسير باغچه – تربت

توضیحات

نام پروژه : بهسازي مسير باغچه – تربت *
كارفرما : اداره راه و ترابري استان خراسان رضوي *
مجري : شركت طوس عامر *
سال اجرا : ۸۵-۱۳۸۳ *
كاربرد : روكش آسفالت *
ميزان مصالح بكار رفته : ۱۲٫۰۰۰ مترمربع

پروژه های مرتبط

بهسازي محور امامقلی – درگز
بازسازی آزادراه تهران – قم